VSF – Vietnam Sustainability Forum 2019

October 16,2018

Sau thành công của Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018, AVSE Global tiếp tục phối hợp với Học viện chính sách và phát triển (APD) tổ chức VSF 2019 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội vào hai ngày 17 và 18/01/2019.  ‘Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam’ VSF-2019 là nơi quy tụ, gặp gỡ và trao đổi mang tính quốc tế cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, và các tổ chức phi chính phủ để cùng nhau chia sẻ, trình bày và thảo luận về các sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp cho tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.

Chủ đề chính của VSF-2019 là “Củng cố tăng trưởng kinh tế và một xã hội bao trùm để hướng tới phát triển bền vững”. Sự kiện được tổ chức trong hai ngày bao gồm Hội thảo khoa học (ngày 1) và Diễn đàn chính sách (ngày 2).

NGÀY 1: HỘI THẢO KHOA HỌC

Các học giả, các nhà nghiên cứu và các lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam sẽ trình bày các tham luận đã được lựa chọn bởi Hội đồng khoa học của VSF-2019. Các công trình mang tính lý thuyết hoặc chính sách liên quan đến chủ đề phát triển bền vững bao gồm (nhưng không giới hạn trong):

  • Chiến lược giáo dục và đào tạo;
  • Quy hoạch nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0;
  • Các ảnh hưởng mang tính xã hội do biến đổi khí hậu và môi trường gây ra (nghèo đói, bất bình đẳng giới tính, bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc, …);
  • Các chính sách để đối phó với biến đổi khí hậu môi trường (an toàn thực phẩm, môi trường bền vững, nhà ở bền vững).

 

NGÀY 2: DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH

Ngày thứ hai được dành cho diễn đàn chính sách sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế, được tổ chức dưới hình thức phiên họp toàn thể và các workshops song hành theo các chủ đề sau:

  • Workshop 1: Xây dựng nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
  • Workshop 2: Đối diện với cách mạng công nghiệp 4.0 và các biến chuyển kinh tế và xã hội.
  • Workshop 3: Thực hiện các chính sách để đối phó với biến đổi khí hậu – Các bài học kinh nghiệm và hợp tác quốc tế.

Thông tin thêm xin truy cập:https://www.vsf.a-vse.org/